Obchodní podmínky VO

Obecné obchodní podmínky

Tato ujednání upravují smluvní vztahy mezi:

Šturm Transport spol. s.r.o. divize šturm kancl, se sídlem Jugoslávská 26, 74101 Nový Jičín

(dále jen „prodávající“)

a

kupující s nímž prodávající vstoupil do smluvního vztahu.

1. Šturm transport s.r.o. a „kupující“ spolu obchodují na základě uváděných ceníkových cen uvedených na webových stránkách, případně na základě předem dohodnutých slev. Ceny pro celý sortiment jsou bez dopravy pokud není mezi prodávajícím a kupujícím dohodnuto jinak.

2. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového velkoobchodu www.sturmkancl.cz jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami včetně podmínek reklamace a že s nimi souhlasí.

3. Objednávka je návrhem kupní smlouvy.  Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.

4. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí a jejich odsouhlašení provozovatelem.

5.  Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.

6. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.

7. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu www.sturmkancl.cz, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

8. Prodejce si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud jsou objednací údaje neúplné, nebo vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu zákazníka objednat zboží. O tomto odmítnutí zašle prodávající informaci na e-mailovou adresu zákazníka.

9. Minimální hranice pro VO/B2B objednávky:

Hranice minimální objednávky na 3.000 Kč bez DPH.

10. Platební podmínky

Splatnost faktur je stanovena následovně:

u nových zákazníku je první dodávka zboží podmíněna úhradou zálohové faktury nebo platbou v hotovosti. Standardní splatnost je 14 dní od vystavení faktury

Při nedodržení dohodnuté splatnosti budou všechny další objednávky přijaty a expedovány až po úhradě proforma faktur na objednané zboží

Dodávka zboží na fakturu s odloženou splatností a je podmíněna dobrou platební morálkou, tzn. úhradou předchozích faktur v termínu splatnosti.

 11. Reklamace

Kupující má povinnost prohlédnout zboží a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství bezprostředně po dodání.

Zřetel nebude brán na následné reklamace vad, které musel kupující při obvyklé pozornosti poznat již při předání zboží, tj. především u viditelně poškozeného, chybějícího nebo chybně dodaného zboží. Takové vady musejí být uplatněny ihned při převzetí dodávky (potvrzení v dodacím listě).

Ostatní reklamace musí kupující uplatnit písemně a to vždy s údaji o reklamovaném výrobku, tj. množství, datum dodání, č. faktury.

12. Ostatní ujednání

V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny za jím odebrané zboží je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím úhradu smluvní pokuty, a to ve výši 0,1% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčen nárok prodávajícího na náhradu škody

Při nedodržení dohodnuté splatnosti o více jak 10 dní bude vystavena 1. upomínka se splatností 10 dnů, pokud nebude dlužná částka v tomto termínu uhrazena, bude vystavena 2. upomínka se splatností 5 dnů. V případě neuhrazení bude pohledávka postoupena k řešení právní cestou.

Informace týkající se řešení sporů online podle čl. 14, odst. 1 ODR (nařízení pro řešení sporů online):

Evropská komise dává spotřebitelům možnost řešit spory online na jedné ze svých platforem, a to na základě čl. 14, odst. 1 nařízení ODR. Platforma (http://ec.europa.eu/consumers/odr) slouží jako portál, kde mohou zákazníci dosáhnout mimosoudního vyrovnání ve sporech plynoucích z online nákupů a kontraktů na služby.

close Shopping Cart

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Or Reset password